https://www.inthepicturecommunicatie.nl/uploads/images/headers/In-The-Picture-Crisismanagement-Newsletter-1852x120.jpg

Privacy beleid

IN THE PICTURE CRISISMANAGEMENT & -COMMUNICATIE GEVESTIGD TE BREUKELEVEEN IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS, ZOALS WEERGEGEVEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING.

Contactgegevens:

In the Picture, Nieuweweg 40, 3625 AZ Breukeleveen, www.inthepicturecommunicatie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

In the Picture verwerkt zo nodig uw persoonsgegevens op basis van deelname aan trainingen/workshops/crisissimulaties, coaching en nieuwsbrieven van In the Picture.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Hieronder vallen tevens foto’s en/of videomateriaal, die tijdens opleidingsdagen, trainingen, workshops, crisissimulaties en andere door In the Picture georganiseerde activiteiten worden gemaakt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

In the Picture verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Namen + telefoonnummers van deelnemers aan crisissimulaties, die tijdens de oefeningen rechtstreeks worden gebeld vanuit een regie-team. Deze gegevens worden  in principe binnen twee weken na de crisisoefening verwijderd.
  • Contactpersonen bij opdrachtgevers om te kunnen bellen of e-mailen.
  • Verzenden van nieuwsbrieven aan deze contactpersonen, of uit te nodigen voor activiteiten en/of afspraken te maken.
  • Foto’s of videomateriaal wordt alleen verstuurd naar de contactpersoon van de opdrachtgever van de crisisoefening.
  • Indien In the Picture foto- of videomateriaal van  medewerkers van opdrachtgevers voor eigen publiciteit wil gebruiken, dient daar een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever voor te zijn.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

In the Picture bewaart uw persoonsgegevens niet langer dat strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zo lang contactpersonen bij opdrachtgevers en geïnteresseerden aangeven nieuwsbrieven e.d. te willen ontvangen, bewaart In the Picture de persoonsgegevens.

De persoonsgegevens worden uit ons bestand verwijderd bij:

  • Opzegging, uitschrijven nieuwsbrief e.d.
  • Overlijden

Delen van persoonsgegevens met derden

In the Picture verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze nimmer zonder uw toestemming. Er wordt strikt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door In the Picture en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent, dat u bij In the Picture een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken naar een ander, door u genoemde organisatie, door te sturen.

U kunt een verzoek tot inzag, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@inthepicturecommunicatie.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

In the Picture neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met In the Picture BV.

www.inthepicturecommunicatie.nl